Organ pernafasan pada ikanOrgan pernapasan pada ikan (pisces)adalah

Organ pernafasan pada ikan

Organ pernapasan pada ikan (pisces)adalah insang denganbentuk lembaran-lembaran merah muda dengan jumlah 5-7lembar.Setiap lembar terdiri dari sepasang filamen.Padapermukaan filamen terdapat srtuktur yang letaknya saling sejajar yang disebut lamela.Setiap lamela mengandung banyakpembuluh darah yang memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan karbondioksida keluar dari insang. Pada ikan bertulang sejati (Osteichthyes),insang di lindungioleh tutup insang(operkulum). Pernapasan pada ikan dilakukandua tahap,yaitu tahap pengambilan oksigen(inspirasi)dan tahappelepasan karbon dioksida(ekspirasi).Pada tahapinspirasi, oksigen dimasukan ke dalam insang melalui ronggamulut.Pada tahap ekspirasi, karbon dioksida dikeluarkanmelalui celah insang.Melalui celah ini air akan menyentuhlembar-lembar insang sehingga terjadilah pertukaran gas,ketikadarah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigan dariair.Beberapa ikan memiliki gelembung renang sebagai alat bantu pernapasan.Alat ini membantu pernapasan ikan dalammemperoleh dan menyimpan oksigen.Selain untuk menyimpanudara,gelembung renang berperan sebagai alat hidrostatik,yaitu alat untuk mengetahui tekanan tempat ikanberenang.

 

 

1. Alat Pernapasan Ikan

 

Perhatikan Gambar 1.4. Ikan yang hidup di air tawar,air laut, maupun yang hidup di payau, semuanya bernapasdengan insang. Insang terletak pada bagian belakang kepalaikan. Insang terdiri atas lembar-lembar insang dan lengkung.Lembaran insang berwarna merah karena mengandungpembuluh darah. Pada lembaran insang terjadi pertukaranudara. Lengkung insang berwarna putih dan berfungsi sebagaitempat melekatnya lembaran insang.

 

 

 

2 . ProsesPernapasan Pada Ikan.

 Ikan bernapas dengan cara membukadan menutup insang. Air yang masuk melalui mulut akandikeluarkan melalui insang. Pada saat air melewati lembaraninsang, terjadi pertukaran gas. Air, yang banyak mengandungoksigen, akan masuk melewati insang. Pada saat yang sama,karbon dioksida akan keluar melalui pembuluh darah lembaraninsang. Pembuluh darah pun akan mengikat oksigen yangberasal dari air.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terdapat dalam insang. Dan pada waktu menutup,tutup insang membuka dan air dari rongga mulutkeluar melalui insang. Bersamaan dengankeluarnya air melalui insang, karbondioksidadikeluarkan. Pertukaran oksigen dankarbondioksida terjadi pada lembaran insang.Serangga mempunyai sitem pernapasan yangdisebut sistem trakea. Oksigen yang dibutuhkanoleh sel-sel tubuh untuk oksidasi tidak diedarkanoleh darah tetapi diedarkan oleh trakea yangbercabang-cabang ke seluruh tubuh. Cabang keciltrakea yang menembus jaringan tubuh disebuttrakeolus. Masuknya udara untuk pernapasan tidakmelalui mulut melainkan melalui stigma (spirakel).Proses pernapasan pada serangga terjadi sebagaiberikut. Dengan adanya kontraksi otot-otot tubuh,maka tubuh serangga menjadi mengembang danmengempis secara teratur. Pada waktu tubuhserangga mengembang, udara masuk melaluistigma, selanjutnya masuk ke dalam trakea,kemudian ke dalam trakeolus dan akhirnya masukke dalam sel-sel tubuh. Oksigen berdifusi ke dalamsel-sel tubuh. Karbondioksida hasil pernapasandikeluarkan melalui sistem trakea juga yangakhirnya dikeluarkan melalui stigma pada waktutubuh serangga mengempis

 

 

 

d. IkanIkan hidup di air rawa, sungai, laut, kolam, danau.Ikan bernafas dengan insangPernafasan ikan berlangsung 2 tahap :Ø Tahap I (Tahap Pemasukan) : pada tahap ini mulut ikanmembuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ronggamulut, kemudian menuju lembaran insang, disinilah oksigen yanglarut dalam air diambil oleh darah, selain itu darah juga melepaskankarbondioksida dan uap air.Ø Tahap II (Tahap Pengeluaran) : mulut menutup dan tutup insangmembuka sehingga air dari rongga mulut mengalir keluar melaluiinsang. Air yang dikeluarkan ini telah bercmpur dengan CO2 danuap air yang dilepaskan darahUntuk ikan yang hidup di lumpur seperti ikan lele, gabus, betok,pada insangnya terdapat banyak lipatan yang disebut LABIRINIkan juga mempuyai gelembung renang yang berfungsi untuk :1. menyimpan oksigen¶2. membantu gerakan ikan naik turune. AmfibiAmfibi adalah hewan yang dapat hidup di air dan di darat, misalnyakatak. Hampir semua amfibi memulai hidupnya di air kemudianmengalami perubahan bentuk (metamorfosis) untuk dapat hidup didarat.Katak ± telur ± berudu ± katak berekor ± katak muda ± katakdewasaBerudu bernafas dengan insangDi air katak bernafas dengan kulit, di darat bernafas dengan paru-paru

3. Al

at

Per

napasan

 

pada

 

Ikan

 

Insang dimiliki oleh jenis ikan (pisces). Insang berbentuklembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalulembap. Bagian terluar dare insang berhubungan dengan air,

 

sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri daresepasang

filamen,

dan tiap filamen mengandung banyak lapisantipis (lamela). Pada filamen terdapat pembuluh darah yangmemiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan OZ berdifusimasuk dan CO2 berdifusi keluar. Insang pada ikan bertulangsejati ditutupi oleh tutup insang yangdisebut

operkulum,

sedangkan insang pada ikan bertulangrawan tidak ditutupi oleh operkulum.

 

Insang tidak saja berfungsi sebagai alat pernapasan tetapidapat pula berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam,penyaring makanan, alat pertukaran ion, dan osmoregulator.Beberapa jenis ikan mempunyai

labirin

yang merupakanperluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatansehingga merupakan rongga-rongga tidak teratur. Labirin iniberfungsi menyimpan cadangan 02 sehingga ikan tahan padakondisi yang kekurangan 02. Contoh ikan yang mempunyailabirin adalah: ikan gabus dan ikan lele. Untuk menyimpancadangan 02, selain dengan labirin, ikan mempunyaigelembung renang yang terletak di dekat punggung.

 

Mekanisme pernapasan pada ikan melalui 2 tahap, yakniinspirasi dan ekspirasi. Pada fase inspirasi, 02 dari air masukke dalam insang kemudian 02 diikat oleh kapiler darah untukdibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknyapada fase ekspirasi, C02 yang dibawa oleh darah dari jaringanakan bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan keluartubuh.

 

Selain dimiliki oleh ikan, insang juga dimiliki oleh katak padafase berudu, yaitu insang luar. Hewan yang memiliki insangluar sepanjang hidupnya adalah salamander.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s